در این بخش مطالب جالب و خواندنی مربوط به زبان انگلیسی کلیه پایه ها قرار می گیرد  









 
 فقط وقتي سخن بگو كه كلامت زيباتر از سكوت است
 


 
 
 
 
 
 
 



تکرار در زبان انگلیسی
 
 
 
 
🌵                                            A few times 🌵چند بار
☀️All day                                                          ☀️ تمام روز 
🌹                                                     Almost always🌹 تقریبا همیشه 
☀️Almost never                                                  ☀️تقریبا هرگز 
🌵                                                     Always 🌵همیشه 
🌹                                                         At times  🌹گاهی اوقات 
☀️Constantly                                                      ☀️ بطورمداوم 
🌵                                                   Continuously 🌵بطور پیوسته  
🌹                                                      Daily 🌹 روزانه 
☀️Every hour                                                   ☀️ هرساعت 
🌵                                      Every now and then 🌵هر از گاهی 
🌹                                                          Every third day 🌹سومین روز هر هفته 
☀️Every two months                                                ☀️هر دو ماه یکبار 
🌵                                              Every week  🌵هر هفته 
🌹                                              Four times 🌹 چهاربار 
☀️Frequently                                            ☀️اغلب 
🌵                                             Generally  🌵عموما 
🌹                                                  Hardly ever  🌹خیلی بندرت 
☀️Hourly                                                      ☀️ ساعتی 
🌵                                            Many times 🌵بدفعات 
🌹                                               Monthly 🌹ماهیانه 
☀️Most times                                                   ☀️ اکثر اوقات 
🌵                                               Nearly always 🌵تقریبا همیشه 
🌹                                                Never🌹 هرگز 
☀️Normally                                                       ☀️بطور طبیعی 
🌵                                             Not often 🌵 نه زیاد 
🌹                                       Occasionally 🌹 بندرت 
☀️Off and on                                                  ☀️گاهی اوقات 
🌵                                                 Often🌵 اغلب 
🌹                                                  Once 🌹یک بار 
☀️Once in a blue moon                                   ☀️خیلی بندرت 
🌵                                        Once in a while 🌵هر از گاهی 
🌹                                                 Quite often 🌹بدفعات زیاد  
☀️Rarely                                                   ☀️بندرت 
🌵                                             Regularly 🌵 مرتب 
🌹                                              Seldom  🌹بندرت 
☀️Several times                                             ☀️چندین بار 
🌵                                                  Sometimes 🌵گاهی اوقات 
🌹                                                 Twice 🌹دوبار 
☀️Usually                                                     ☀️ معمولا 
🌵                                                                  Very often 🌵خیلی زیاد، به دفعات
🌹                                                 Weekly 🌹 هفتگی 
☀️Yearly                                                 ☀️سالیانه
 








     
 
نقشه سایت