هوشنگ ملک پور
موسس ومدیرعامل مجتمع  ومدیریت دبیرستان (دوره دوم ) دکتر حسابی

 

     
تلفن  مدیریت (داخلی 11 و 21)
سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی   به عمل کار برآید به سخندانی نیست


                                                          

نقشه سایت