کادر اداری و اجرایی  

تلفن ( داخلی 19)
  عباس نمازیان معاونت پایه دهم و یازدهم
تلفن
 
( داخلی17)
  علی اصغر طالاری معاونت دروس
تلفن
( داخلی 20)
  محمد کاظم ابوئی مهریزی معاونت پایه دوازدهم
تلفن
( داخلی 16)
  محمدجواد کریمی معاونت پرورشی
تلفن
( داخلی 13)
  حمیدرضا فراست معاونت IT
تلفن
( داخلی 23)
  آقای یدالله جابری معاونت اجرایی
تلفن
( داخلی 20)
         
   آقای احمد رهبر  امورمالی
تلفن
( داخلی 19)
  آقای حسین رهبر
 
 امورمالی
تلفن
( داخلی 19)
  آقای رضا امامی  امورمالی
تلفن
( داخلی 19)
     
 
نقشه سایت