استاد محمد واعظی دوازدهم " عربی"
  استاد بدیعی دهم تجربی و یازدهم تجربی "شیمی"
  استاد بکا دهم  ریاضی و تجربی "جغرافیا"
  استاد پورشبانیان دهم  ریاضی و تجربی "زبان و ادبیات فارسی"
  استاد حمزه پور دوازدهم "فیزیک"
استاد خشنودی  دهم ریاضی و تجربی "پرورشی"
استاد خلیلی دوازدهم "زبان انگلیسی"
استاد رخشانی  یازدهم ریاضی و تجربی و دهم تجربی 2 "دین و زندگی" 
استاد زارعی دوازدهم "زبان و ادبیات فارسی"
استاد زیبائی دهم تجربی 2 و یازدهم ریاضی "ریاضیات - جبرواحتمال"
استاد سالاری فرد دهم تجربی 2 و یازدهم " عربی"
استاد شابدین دوازدهم "فیزیک"
استاد شامی  دوازدهم ریاضی "شیمی"
استاد شاه حسینی دهم ریاضی 1 ، تجربی 2 و یازدهم  "زبان و ادبیات فارسی"
استاد شهریاری دهم تجربی 2 و یازدهم تجربی "فیزیک"
استاد شهیدی دهم ریاضی و تجربی1 و یازدهم ریاضی "فیزیک"
استاد عباسپور دوازدهم "حساب دیفرانسیل"
استاد پازوکی دوازدهم "زیست شناسی"
استاد غفاری دوازدهم ریاضی و تجربی "تربیت بدنی"
استاد غلامی دهم  ریاضی1و2  ودهم تجربی1 "دین و زندگی"
استاد محمدرضا فراست یازدهم ریاضی "کارگاه فناوری و تولید"
استاد حمیدرضا فراست دهم و یازدهم ریاضی و تجربی "تفکر و سواد رسانه و مهارتهای ICDL"
استاد قائدی دهم ریاضی 1 و یازدهم تجربی "ریاضیات و حسابان و آمار"
استاد قریشی دوازدهم تجربی "زبان انگلیسی"
استاد کریمی دوازدهم "دین و زندگی"
استاد علی‌محمد کریمی یازدهم ریاضی و تجربی   "تاریخ"
استاد مجیدی دهم ریاضی - یازدهم ریاضی "ریاضیات - حسابان"
استاد تقی محسنی دهم و یازهم تجربی "زیست شناسی"
استاد مصلایی دوازدهم تجربی "شیمی"
استاد جعفرمصلایی دهم و یازدهم " عربی"
استاد موئینی دوازدهم تجربی "ریاضیات"
استاد میرزاآقایی دهم و یازدهم "ریاضیات - هندسه- آمار"
استاد میکائیلی دوازدهم "هندسه تحلیلی"
استاد ناظمی یازدهم تجربی "زمین شناسی"
استاد نوریان دهم و یازدهم "تربیت بدنی"
استاد یونسی دهم  ریاضی "ریاضیات "
استاد صولتی دهم "زبان انگلیسی"
استاد صدری یازدهم "مشاوره"
استاد موسوی دهم "مشاوره"
نقشه سایت